Общи условия

І. Общи разпоредби

Сайт с наименование е ww.afr.bg собственост на „Уеб и Хостинг” ООД, ЕИК 204036914, със седалище и адрес на управление гр. София, кв. “Овча купел 2” бл 37, вх. 1, ет. 7, ап. 42, представлявано от Поля Иванова наричано по-долу за краткост САЙТЪТ, предлага услугата „Публикуване на годишен финансов отчет и Декларация за не осъществяване на дейност”, наричана по-долу за краткост УСЛУГАТА, на потребители, желаещи да ползват УСЛУГАТА, наричани по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛИ.

Тези Общи Условия представляват договор между САЙТЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯ и определят условията и реда за ползване на УСЛУГАТА. С попълване на данните и отбелязване (тик) разбирането на общите условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че се е запознал с наличната информация за използване на услугата.

ІІ. Определяне на поняния

Чл.1. В настоящите Общи условия се използват термини и изрази, които имат следното значение:

(1) е САЙТ – място в ИНТЕРНЕТ, до което е осигурен непрекъснат и безплатен достъп, до определен интернет адрес, на който се публикуват и са публикувани материали, файлове и други ресурси, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(2) ПОТРЕБИТЕЛ е търговец, юридическо лице с нестопанска цел, търговско представителство, нотариуси и други свободни професии, които по задължение или по собствено желание, са заявили ползване на УСЛУГАТА.

(3) “Годишен финансов отчет” са годишни, пълни или съкратени финансови отчети по смисъла на ЗСч и НСС.

(4) „Декларация за не осъществяване на дейност“ е декларация по смисъла на чл. 38 от ЗСч

ІІІ. Съгласие с Общите Условия

Чл.2. С попълването на фромата за публикуване на годишен финансов отчет или декларация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

ІV. Предмет на договора

Чл.3. САЙТЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ услугата “Публикуване на Годишен финансов отчет или Декалрация за не осъществяване на дейност” при спазване на изискванията на българското законодателство, приложимото европейско законодателство и настоящите Общи условия.

  1. Права и задължения на страните

Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл.4. С изпращането за публикуване на годишния финансов отчет или декларация по описания в ww.afr.bg  начин, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява ползването на УСЛУГАТА в САЙТА.

Чл.5. При заявяване на услугата ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на САЙТА следната информация:

  1. Наименование на предприятието – по регистрация;
  2. БУЛСТАТ / ЕИК;
  3. Седалище и адрес на управление на предприятието;
  4. Имената на лицето, представляващо предприятието;
  5. Имената на съставителя на отчетите;
  6. E-mail (адрес на електронна поща) на ПОТРЕБИТЕЛЯ за получаване на линк към публикувания отчет.

Чл.6. Със заявяването на УСЛУГАТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати на “Уеб и Хостинг” ООД таксата за услугата според посочения на www.afr.bg ценоразпис по някой от предоставените начини за електронно плащане.

Чл.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ прикача за публикуване в САЙТА годишния си финасовия отчет или декларация, в електронен вид – сканиран във формат pdf,jpeg,jpg или png, но не надвишаващ 10 MB. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на нормативната уредба относно съдържащите се в отчета документи.

Чл.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за Коректността на съдържанието и пълнотата на отчета, верността на посочените в него данни и спазването на разпоредбите на българското и приложимото европейско законодателство, както и изискванията на тези Общи условия.

Чл.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на УСЛУГАТА:

  1. да спазва българското и приложимото Европейско законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, добрата търговска практика и установените по-горе изисквания;
  2. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощено да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
  3. да уведомява САЙТА в случай на установено или извършено нарушение при ползване на УСЛУГАТА или другите възможности, предлагани от www.afr.bg

Чл.10 ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще получи по електронната поща линк към публикувания годишен финансов отчет или декларация.

Чл.11. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време, включително и преди изтичането на срока Чл.38 (7) на ЗСч. да поиска от САЙТА да прекрати достъпа до неговия годишен финансов отчет или декларация, като изпрати за целта по E-mail за контакти в www.afr.bg  искане, представляващо валиден електронен документ според изискванията на ЗЕДЕП. В този случай САЙТА не дължи възстановяване на заплатената такса или част от нея.

Права и задължения на САЙТА

Чл.12. САЙТА се задължава да публикува в електронен формат представения годишен финансов отчет или декларация от ПОТРЕБИТЕЛЯ веднага след получаване на плащане. В случай, че плащането6 не бъде извършено САЙТА не публикува годишния финансов отчет или декларация на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл.13. САЙТА се задължава да публикува предоставения от ПОТРЕБИТЕЛЯ годишния финансов отчет или декларация без да променя съдържанието му.

Чл.14. САЙТА се задължава да осигури свободен неплатен достъп до публикувания отчет за период не по-кратък от 3 (три) години от датата на публикуването му в съответствие с разпоредбите на Чл.38 (7) на ЗСч.

Чл.15. САЙТА не се задължава да прекрати достъпа до публикуваните отчети веднага след изтичането на срока по Чл.38 (7) на ЗСч. Същото действие може да бъде извършено във всеки следващ момент, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви изричното удължаване за срока за публикация, чрез маил контактите на www.afr.bg.

Чл.16. САЙТА се задължава да издаде фактура за извършената услуга “Публикуване на годишен финансов отчет или декларация” в законово установения срок.

Чл.17. САЙТЪТ си запазва правото да не публикува нечетими или с лошо качество документи.

Чл.18. САЙТЪТ си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време, като се задължава веднага да ги публикува на afr.bg. Промените не могат да касаят цената на УСЛУГАТА за минал период.

Чл.19. САЙТЪТ си запазва правото при изпращане на уведомления и служебни съобщения да представя на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ или да прикача към текста на съобщението му или на самата уеб страница електронни препратки и рекламни материали, сочещи към уеб сайтове, включително и такива, намиращи се извън контрола на САЙТА. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава и дава право на САЙТА да му изпраща непоискани търговски съобщения с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки или услуги, да прави запитвания по различни въпроси, да провежда анкети и други.

VІ.Ограничаване на отговорността

Чл.20. САЙТА няма задължението и възможността да контролира съдържанието на годишните финансови отчети и декларации, публикувани на afr.bg.  Отчетите и всички документи се публикуват във вида, в който са предоставени и САЙТА не носи никаква отговорност за вида и съдържанието им, както и за коректността на съдържащата се в тях информация.

Чл.21. САЙТА  не носи отговорност за непредоставяне на УСЛУГАТА или нарушаване на качеството на УСЛУГАТА при настъпване на обстоятелства извън контрола на САЙТА като случаи на неблагоприятно въздействие на непреодолима сила, случайни събития, влияещи отрицателно върху качеството или достъпността на УСЛУГАТА, проблеми в Интернет и други непредвидени обстоятелства.

VІІ. Обезщетения

Чл.22. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети САЙТА и засегнати трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви съдебни или други разходи и платени адвокатски възнаграждения, в резултат на предявени искове или платени обезщетения на трети лица във връзка с ползване на УСЛУГАТА в нарушение на българското и приложимото европейско законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или добра търговска практика.

Чл.23. САЙТА не дължи на ПОТРЕБИТЕЛЯ никакви обезщетеня, неустойки, както и пълно или частично връщане на таксата, заплатена за предоставяне на УСЛУГАТА, включително и при предсрочно прекратяване на достъпа до публикувани отчети.

VІІІ. Допълнителни разпоредби

Недействителност

Чл.24. Страните се договарят, че в случай, че някои от клаузите по настоящите Общи условия се окажат недействителни, това няма да води до недействителност на целия договор, на други клаузи или части от него. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Приложимо право

Чл.25. По всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

За повече информация – office(at)afr.bg