Публикуване на Годишни Финансови Отчети

Специализирано интернет издание за публикуване на ГФО съгласно Закона за счетоводството

Ваш доверен партньор от 2015 г.

Afr.Bg е специализирано интернет издание за публикуване на Годишни Финансови Отчети в съответствие с изискванията на чл. 40 ал. 1 т. 3 и чл. 40 ал. 5, ал.6 от Закона за счетоводството. Финансовите отчети, публикувани при нас са достъпни свободно за срок от минимум 3 години, както е регламентирано в чл. 40 ал. 5 от Закона за счетоводството.

Публикувай Годишен финансов отчет

Попълнете данни на дружеството и прикачете необходимите финансови документи. След заплащане на таксата чрез дебитна/кредитна карта, отчета Ви ще бъде публикуван в секция Публикувани ГФО.

Често задавани въпроси

 1. Всички дружества по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД)
 2. Адвокатски и нотариални дружества, настоятелства, читалища, търговски представителства и др.
 3. Чуждестранни лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност
 4. Предприятията, подлежащи на независим финансов одит, които не са регистрирани/пререгистрирани в Търговския регистър
 1. Счетоводен баланс
 2. Отчет за приходите и разходите
 3. Приложения

Формата, структурата и съдържанието на пълният комплект  на финансовият отчет се определя от приложимите счетоводни стандарти. Например :

 • годишният финансов отчет на микропредприятията може да се състои само от съкратен баланс по раздели или съкратен отчет за приходите и разходите.
 • годишният финансов отчет на малките предприятия може да се състои от съкратен баланс по раздели и групи, съкратен ОПР и приложение.

Микро и малките предприятия могат по избор да съставят и пълният комплект документи, част от ГФО.

Съгласно Параграф 1 т.30 от ДР на Зкона за счетоводството:

Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период” са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:

 • през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
 • през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
 • не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
 • не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.

Глобите за непубликуван Годишен Финансов Отчет варират между 500 лв. и 3000 лв.:

 1. за отговорните длъжностни лица – от 500 до 2000 лева;
 2. за юридическото лице или едноличен търговец – от 500 до 3000 лева.

За повторно нарушение санкцията е в двоен размер.

Всички реквизите на документи и подписи са съгласно чл.25 от Закона за счетоводството:

чл.25.(1) Във финансовите отчети се посочват:

 1. наименованието на предприятието, правната му форма, седалище и адрес на управление, както и информация, ако предприятието е прекратено;
 2. регистърът, в който предприятието е вписано, и регистрационният му номер от този регистър;
 3. друга информация, изисквана от този или друг закон и приложимите счетоводни стандарти.

(2) Финансовите отчети се подписват от:

 1. ръководителя на предприятието;
 2. физическото лице, което е съставило финансовия отчет, или от представляващия и/или управляващия счетоводното предприятие, когато финансовият отчет е съставен от счетоводно предприятие.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Във финансовите отчети се посочват имената на лицата по ал. 2. Печат на предприятието и печат на счетоводното предприятие се поставя само ако това се изисква от друг закон.

(4) В случаите, когато финансовите отчети подлежат на независим финансов одит, подписите и печатите на лицата, извършили независимия финансов одит на финансовия отчет, се поставят съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит.

(5) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) При съставяне на годишните финансови отчети подписите по ал. 2 и 4 може да бъдат електронни подписи по смисъла на чл. 13 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.