ДЗЗД НИКОЛАЙ БОЖИЧКОВ 1

Име: ДЗЗД НИКОЛАЙ БОЖИЧКОВ 1

Булстат/ЕИК: 177434261

Седалище и адрес на управление: гр. Костенец, ул. Шипка 23

Представляващ: Николай Йорданов Божичков

Съставител на отчета: Аделина Спасова

Публикуван ГФО за 2021