Дружество по ЗЗД “2021”

Име: Дружество по ЗЗД “2021”

Булстат/ЕИК: 177486270

Седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Красно село, п.к. 1612, Ами Буе №72, партер, офис 1

Представляващ: Димитър Ангелов

Съставител на отчета: „СС ТРЕЙД“ ООД

Публикуван ГФО за 2021