ДЗЗД УАСП

Име: ДЗЗД УАСП

Булстат/ЕИК: 177474656

Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1463, бул. „Патриарх Евтимий” №53А

Представляващ: Филиз Исметова Юсеинова

Съставител на отчета: Галя Борисова Стойкова

Публикуван ГФО за 2021