ДЗЗД Ел Бус България

Име: ДЗЗД Ел Бус България

Булстат/ЕИК: 177452001

Седалище и адрес на управление: гр.Бургас, кв. Долно Езерово

Представляващ: Павлин Бошнаков

Съставител на отчета: Стоянка Димитрова

Публикуван ГФО за 2021