КОНСОРЦИУМ “ЛАГЕР ЧАВДАР”” ДЗЗД

Име: КОНСОРЦИУМ “ЛАГЕР ЧАВДАР”” ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 177442466

Седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Триадица, ул.Лавеле 19, ет.3

Представляващ: Десислава Георгиева Николчева-Спасова

Съставител на отчета: ГИЛ ООД – Лилия Попова

Публикуван ГФО за 2021