КОСОРЦИУМ “”ЛАГЕР “ЧАВДАР”” ДЗЗД

Име: КОСОРЦИУМ “”ЛАГЕР “ЧАВДАР”” ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 177442466

Седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 111Б

Представляващ: Десислава Георгиева Николчева – Спасова

Съставител на отчета: ГИЛ ООД-Лилия Попова

Публикуван ГФО за 2020