КОНСОРЦИУМ ЕКОЕЛ ДЗЗС

Име: КОНСОРЦИУМ ЕКОЕЛ ДЗЗС

Булстат/ЕИК: 177436762

Седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 111Б

Представляващ: НИКОЛАЙ КОЛДАМОВ

Съставител на отчета: МИЛЕНА СТАВРЕВА

Публикуван ГФО за 2020