Адвокатско съдружие Динев, Мандажиева, Близнакова и Калдамуков

Име: Адвокатско съдружие Динев, Мандажиева, Близнакова и Калдамуков

Булстат/ЕИК: 177434261

Седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Лозенец, Джеймс Баучер №103, ет.5, ап.7

Представляващ: Енчо Иванов Динев

Съставител на отчета: Ирина Евгениева Друмева

Публикуван ГФО за 2020