ДЗЗД Проект Карпузица

Име: ДЗЗД Проект Карпузица

Булстат/ЕИК: 177423722

Седалище и адрес на управление: гр.София, бул.Патриарх Евтимий 55

Представляващ: Христо Тодоров

Съставител на отчета: Христо Тодоров

Публикуван ГФО за 2021