“Пинус Силвестрис” ДЗЗД

Име: “Пинус Силвестрис” ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 177416731

Седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 111Б

Представляващ: Исмаил Ахмед Маджие

Съставител на отчета: Одит Бургас ЕООД – М.Ставрева

Публикуван ГФО за 2020