Хая трейс инвест ДЗЗД

Име: Хая трейс инвест ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 177350174

Седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 111Б

Представляващ: Светлана Петрова Станева

Съставител на отчета: Светлана Петрова Станева

Публикуван ГФО за 2020