“УЛИЦИ МЕЗДРА” ДЗЗД

Име: “УЛИЦИ МЕЗДРА” ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 177347096

Седалище и адрес на управление: София, ул. Сини вир 15

Представляващ: Пламен Трифонов

Съставител на отчета: Анета Христова

Публикуван ГФО за 2019