ДЗЗД Здраве

Име: ДЗЗД Здраве

Булстат/ЕИК: 177298208

Седалище и адрес на управление: гр. София ул Житница №19 ет6 ап 22

Представляващ: Силвия Спирова Симеонова Мрянкова

Съставител на отчета: Валентина Геортиева Маркова

Публикуван ГФО за 2020