ДЗЗД Обединение Енерджи Експерт

Име: ДЗЗД Обединение Енерджи Експерт

Булстат/ЕИК: 177291594

Седалище и адрес на управление: гр. Разрад, бул.”Бели лом” 32

Представляващ: Ценка Христова Таракчиева- Стефанова

Съставител на отчета: Петър Стоянов Василев

Публикуван ГФО за 2019 г.