ОДИТ ТРЕНД ДЗЗД

Име: ОДИТ ТРЕНД ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 177252400

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Отец Паисий No 44, ет. 2, ап. 3

Представляващ: Даниел Барутев

Съставител на отчета: Даниел Барутев

Публикуван ГФО за 2020