ТЕХНОМЕДЖИКЛЕНД ДЗЗД

Име: ТЕХНОМЕДЖИКЛЕНД ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 177228715

Седалище и адрес на управление: София 1784, бул. Цариградско шосе 111Б (София Тех Парк), Сграда Експериментариум/ ТехноМеджикЛенд

Представляващ: Ангел Георгиев Бъчваров

Съставител на отчета: Георги Петров Милев

Публикуван ГФО за 2021