Обединение “Техно Меджик Ленд” ДЗЗД

Име: Обединение “Техно Меджик Ленд” ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 177228175

Седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 111Б

Представляващ: Ангел Георгиев Бъчваров

Съставител на отчета: Георги Петров Милев

Публикуван ГФО за 2020