“Джи Ти Ем” ДЗЗД

Име: “Джи Ти Ем” ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 177202909

Седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Чавдар Мутафов” 22 офис 1

Представляващ: Ирена Косева

Съставител на отчета: Ирена Косева

Публикуван ГФО за 2018 г.