ДЗЗД Квадрант

Име: ДЗЗД Квадрант

Булстат/ЕИК: 177189380

Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Янко Сакъзов 19 ет.2 ап.4

Представляващ: ЪРБЪН ГРИЙН ЕООД 202709721 и Дарин Лазаринов Лашков

Съставител на отчета: Валя Благоева Маврова

Публикуван ГФО за 2020 – ОПР

Публикуван ГФО за 2020 – Баланс