“ББК” ДЗЗД

Име: “ББК” ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 177186305

Седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Царибродска” 94

Представляващ: Милийо Милев

Съставител на отчета: Ирена Косева

Публикуван ГФО за 2018 г.