Белица – 2017 ДЗЗД

Име: Белица – 2017 ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 177178625

Седалище и адрес на управление: ГР. Белица, ул. Четвърта №5

Представляващ: Георги Василев

Съставител на отчета: Деконт Консултинг

Публикуван ГФО за 2019 г.