ОДИТ ПЛЮС ДЗЗД

Име: ОДИТ ПЛЮС ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 177166625

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Отец Паисий No 44, ап. 3

Представляващ: Даниел Барутев

Съставител на отчета: Даниел Барутев

Публикуван ГФО за 2018 г.