Адвокатско дружество Йорданов и Рачев

Име: Адвокатско дружество Йорданов и Рачев

Булстат/ЕИК: 177165859

Седалище и адрес на управление: бул. Христо Ботев 18, София 1000

Представляващ: Мартин Йорданов

Съставител на отчета: “Биляна Владимирова” ЕООД

Публикуван ГФО за 2021