ДЗЗД ДВЕ ЖЕ

Име: ДЗЗД ДВЕ ЖЕ

Булстат/ЕИК: 177164223

Седалище и адрес на управление: ГР.ДОБРИЧ,УЛ.СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ 5

Представляващ: ТЕОДОРА ЖЕКОВА

Съставител на отчета: ЛИЛИЯ ДЖОПОВА

Публикуван ГФО за 2019