ОДИТ ПОЙНТ ДЗЗД

Име: ОДИТ ПОЙНТ ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 177157588

Седалище и адрес на управление: гр, София, ул. Отец Паисий No 44, ап. 3

Представляващ: Даниел Барутев

Съставител на отчета: Даниел Барутев

Публикуван ГФО за 2021