ДЗЗД Банско 2017

Име: ДЗЗД Банско 2017

Булстат/ЕИК: 177156010

Седалище и адрес на управление: гр. Банско ул. Цървено бърдо 1

Представляващ: Димитър Боянов Илиев

Съставител на отчета: Иво Елчинов

Публикуван ГФО за 2018 г.