ДЗЗД МС ИНЖЕНЕРИНГ

Име: ДЗЗД МС ИНЖЕНЕРИНГ

Булстат/ЕИК: 177140464

Седалище и адрес на управление: ГР. ХАСКОВО, УЛ. САН СТЕФАНО 14 ЕТ.5 ОФИС 22

Представляващ: СВЕТЛА ДИМИТРОВА СТОИЛОВА

Съставител на отчета: АНТОАНЕТА ИВАНОВА СТАЙКОВА

Публикуван ГФО за 2018 г.