Сдружение с нестопанска цел “За вилно селище Каприз”

Име: Сдружение с нестопанска цел “За вилно селище Каприз”

Булстат/ЕИК: 177129966

Седалище и адрес на управление: гр.София, ул. Галичица 37 вх.Б ап.7

Представляващ: Аделин Колев Атанасов

Съставител на отчета: Боряна Николова Борисова

Публикуван ГФО за 2018 г.