Сдружение с нестопанска цел „За вилно селище Каприз“

Име: Сдружение с нестопанска цел „За вилно селище Каприз“

Булстат/ЕИК: 177129966

Седалище и адрес на управление: гр.София, ул.Галичица №37, вх.Б, ет.3, ап.7

Представляващ: Аделин Атанасов

Съставител на отчета: Боряна Борисова

Публикуван ГФО за 2017 г. : ГФО 2017