ДЗЗД Иванова-46

Име: ДЗЗД Иванова-46

Булстат/ЕИК: 177122498

Седалище и адрес на управление: гр.Варна,ул.”Хан Маламир”12

Представляващ: Стойка Иванова

Съставител на отчета: Павлина Янева

Публикуван ГФО за 2017 г. : ГФО 2017