ДЗЗД НСН-ЕВРОБИЛД

Име: ДЗЗД НСН-ЕВРОБИЛД

Булстат/ЕИК: 177076517

Седалище и адрес на управление: гр.София, жк Сердика бл.9 ет.9 ат.1

Представляващ: Веселин Дремсизов

Съставител на отчета: Боряна Борисова

Публикуван ГФО за 2017 г. : ГФО 2017