“Сарел саниране” ДЗЗД

Име: “Сарел саниране” ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 177035958

Седалище и адрес на управление: гр.София, бул.”Йерусалим”, бл.51, бизнес сграда, офис 4

Представляващ: Ирена Косева

Съставител на отчета: Ирена Косева

Публикуван ГФО за 2018 г.