ИКАП ПРАГМАТИКА ДЗЗД

Име: ИКАП ПРАГМАТИКА ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 176848478

Седалище и адрес на управление: гр.София, Бул.“Христофор Колумб“ 43, ет.8

Представляващ: Теодорос Ксенофон Полидорос

Публикуван ГФО за 2018 г.: Декларация на основание чл.38, ал.9, т.2 от ЗС