ДЗЗД Консорциум Просвета Маркет Линкс

Име: ДЗЗД Консорциум Просвета Маркет Линкс

Булстат/ЕИК: 176840360

Седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, кв. Овча купел, ул. Земеделска № 2

Представляващ: Йовка Колева Томова

Съставител на отчета: Елена Бисерова Бурнаска

Публикуван ГФО за 2021