Силвърнайт иКо ДЗЗД

Име: Силвърнайт иКо ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 176615068

Седалище и адрес на управление: гр. София,Слатина,ж.к.Хр.Смирненски,бл.12,вх.А,ап.31

Представляващ: Камелия Петрова Горненска

Съставител на отчета: Камелия Петрова Горненска

Публикуван ГФО за 2020