Силвърнайт и Ко ДЗЗД

Име: Силвърнайт и Ко ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 176615068

Седалище и адрес на управление: гр.София 1574,район Слатина,ж.к.Хр.Смирненски,бл.12,вх.А,ет.8,ап.31

Представляващ: Камелия Петрова Горненска

Съставител на отчета: Камелия Петрова Горненска

Публикуван ГФО за 2019 г.