Силвърнайт и Ко ДЗЗД

Име: Силвърнайт и Ко ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 176615068

Седалище и адрес на управление: гр.София, 1574, район Слатина, ж.к.Хр.Смирненски, бл.12, вх.А, ет.8, ап.31

Представляващ: Камелия Петрова Горненска

Съставител на отчета: Камелия Петрова Горненска

Публикуван ГФО за 2018 г. – 1, 2018 г. – 2