Силвърнайт и Ко ДЗЗД

Име: Силвърнайт и Ко ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 176615068

Седалище и адрес на управление: гр.София1574 ,район Слатина,ж.к.Хр.Смирненски,бл.12,вх.А,ет.8,ап.31

Представляващ: КАМЕЛИЯ ПЕТРОВА ГОРНЕНСКА

Съставител на отчета: Камелия Петрова Горненска

Публикуван ГФО за 2017 г. : ГФО 2017