АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО КУНЕВА, ГЪРКОВА И ПАРТНЬОРИ

Име: АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО КУНЕВА, ГЪРКОВА И ПАРТНЬОРИ

Булстат/ЕИК: 176595562

Седалище и адрес на управление: град София, район Витоша, бул. “Цар Борис ІІІ” №225 – А, офис 5

Представляващ: Моника Христова Кунева

Съставител на отчета: Пенка Русева Гъркова

Публикуван ГФО за 2018 г.