ДЗЗД Одит Консултинг

Име: ДЗЗД Одит Консултинг

Булстат/ЕИК: 176251547

Седалище и адрес на управление: гр.София, ул.Гурко 27а

Представляващ: Атанас Колев Дианов

Съставител на отчета: Атанас Колев Дианов

Публикуван ГФО за 2019 г.