Одит Консултинг ДЗЗД

Име: Одит Консултинг ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 176251547

Седалище и адрес на управление: гр.София , ул.Гурко 27 A

Представляващ: Атанас Дианов

Съставител на отчета: Атанас Колев Дианов

Публикуван ГФО за 2018 г.