ДЗЗД Одит Експерти

Име: ДЗЗД Одит Експерти

Булстат/ЕИК: 176247118

Седалище и адрес на управление: град София , бул.Александър Стамболийски 22

Представляващ: Атанас Дианов

Съставител на отчета: Атанас Дианов

Публикуван ГФО за 2021