Обединение ” Одит Експерти”

Име: Обединение ” Одит Експерти”

Булстат/ЕИК: 176247118

Седалище и адрес на управление: гр. София , бул. Александър Стамболийски 22

Представляващ: Атанас Дианов

Съставител на отчета: Атанас Дианов

Публикуван ГФО за 2020