ДЗЗД Обединение Одит Екперти

Име: ДЗЗД Обединение Одит Екперти

Булстат/ЕИК: 176247118

Седалище и адрес на управление: гр.София , бул.Александър Стамболийски 22

Представляващ: Атанас Колев Дианов

Съставител на отчета: Атанас Колев Дианов

Публикуван ГФО за 2019 г.