Обединение Одит Експерти ДЗЗД

Име: Обединение Одит Експерти ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 176247118

Седалище и адрес на управление: гр.София , бул. Александър Стамболийски 22

Представляващ: Атанас Дианов

Съставител на отчета: Атанас Колев Дианов

Публикуван ГФО за 2018 г.