ДЗЗД Одит Експерти

Име: ДЗЗД Одит Експерти

Булстат/ЕИК: 176247118

Седалище и адрес на управление: гр.София, бул.Александър Стамболийски 22 вх.А ет.4

Представляващ: Атанас Дианов

Съставител на отчета: Атанас Дианов

Публикуван ГФО за 2017 г. : ГФО 2017