Адвокатско дружество “Григорови”

Име: Адвокатско дружество “Григорови”

Булстат/ЕИК: 127638512

Седалище и адрес на управление: град Шумен, ул. “Д.Благоев”7 ет.2, оф.1

Представляващ: Григор Борисов Григоров

Съставител на отчета: Диконт ЕООД чрез Славка Димитрова

Публикуван ГФО за 2021