Сдружение Агапе България

Име: Сдружение Агапе България

Булстат/ЕИК: 121900071

Седалище и адрес на управление: гр. София, жк Младост 1, ул. Йерусалим 15

Представляващ: Емил Марков

Съставител на отчета: Камелия Ставрева

Публикуван ГФО за 2018 г.